Glosses No16 dtd 07.07:                                                                            olvassa magyarul

Quickies this time again

Postabank

According to reliable sources the losses of this bank amount not to HUF 150 billion as it was announced earlier, but to HUF 176 billion. The goverment now adds another around HUF 50 billion from our with you taxes. Go home Fidesz and play with your toys in the garden and not with taxpayers' money. My Good God!...and whole villages cannot pay for their water-consumption (see below).

Swear an oath ceremony in front of the saint crown

We live in a parliamentary democracy (at least we think so and we are told so), not in a monarchy.

The government of Hungary does not bother much about it again: they took the oath of the employees of the Chancery of the prime minister in front of the crown. Unheard, unscrupulous spitting on the opinion of those who do not want the wheel of history to be turned back.

Where is the limit? Compulsory studies of religious beliefs (see below), the right of first night, swearing the oath on bible in courts, kissing the hands of episcopes, compulsory taxes to be paid to Churches will follow. I would not be surprised!

Compulsory studies of religious beliefs in the schools of Hungary

Our beloved leader, The Greatest of All Times announced a few days ago that compulsory studies of religious teachings or ethics will be introduced in Hungary. Parents will have to select one of the two. In the light of the latest political developments in Hungary those who would reject the religious studies would get a stamp on their.... He is either about to completely lose control of himself or stone-headed. Or the most dangerous combination of the two.

Some of the Churches have already expressed their doubt about the wiseness of making this subject compulsory. A rare case: Churches are more wise than the State.

The Greatest of All Times started changing his tone, talking about "slow process of introduction and some kind of ethical studies". He is changing his original announcement second times in a few weeks. Isn't it high time to leave your high chair, our beloved leader?

Battonya

A village in Hungary. The private entrepreneur supplying water cut off (cut the tubes!) the water supply to more than 3000 flats, the inhabitants of which could not pay for the services. They collect now rain and use it for drinking as well: a sure way to mass-illness sooner or later.

OK, the entrepreneur - though his method is barbaric - is right, nobody demands free delivery of anything from anyone in a market-economy.

But it is a sin of and shame on the government, which spends hundreds of billions on banks, useless fighter planes, pre-election PR. The earnings of a significant part of the population are not enough for securing the bare minimum of necessities.

Firework, fireparade

The name attached to the fiesta of the 20th of August changes together with the change of political system in Hungary: day of Saint Steven, day of bread , Constitution Day, etc. One thing remains unchanged for decades: the fireparade on Gellért Hill in Budapest and more and more all over the country. But the price of the fireparade in Budapest is rapidly changing. It became a tool of "taking out money" from the pockets of taxpayers.

The government is obliged to make clear the amount spent on this important (panem at circenses!) event, but it spits on interventions in Parliament. Somehow  the public thinking knows that the amount is of the order of HUF 1 billion.

Now, 4th of July is the most important fiesta in the USA. It was published that the cost of the central fireparade in Washington was USD 110000,-, which is equal to more or less HUF 30 million! In a country 1000 time more rich than Hungary, where ceremonies are considered not less important than in Hungary (panem and circenses, you know).

We may quietly consider that the difference is the amount stolen on each and every 20th of August for very-very secret purposes.

XXX

 

Postabank

Megbízható források szerint a bank veszteségei nem 150 milliárd forintra rúgnak, amint az korábban közhírré tétetett, hanem 176 milliárdra. A kormány most hozzátesz ehhez 50 milliárdot az általunk befizetett adókból. Menjetek haza Fideszesek és játszatok a játékaitokkal a kertben és ne az adófizetők pénzével. Édes jó istenem!...egész falvak nem tudják kifizetni a vízfogyasztásukat (l. lentebb).

Felesküdés a szent koronára

Parlamenti demokráciában élünk (legalábbis azt hisszük és azt mondják nekünk) és nem monarchiában.

Magyarország kormánya ismét nem sokat törődik vele: a miniszterelnök hivatalának alkalmazottait a szent koronára eskették fel. Hallatlan, gátlástalan szembeköpése azoknak, akik nem akarják a történelem kerekét visszaforgatni.

Hol a határ? Kötelező hittanórák (l. lentebb), az első éjszaka joga, bibliára esküdtetés a bíróságokon, a püspökök kezének csókolgatása, kötelező egyházadó bevezetése jöhet. Nem lepődnék meg!

Kötelező hittanórák az iskolákban Magyarországon

Hőnszeretett vezérünk, Minden Idők Legnagyobbja bejelentette a napokban, hogy kötelező hittan- vagy etika-oktatás lesz az iskolákban. A szülőknek választaniuk kell a kettő közül. Az utóbbi idők magyarországi politikai fejleményei alapján az a szülő, aki "megtagadja gyerekétől" a hittanóra hallgatását, bélyegzőt kapna.... Ez az ember vagy teljesen elvesztette önkontrollját vagy fafej. Vagy a kettő mindennél veszélyesebb kombinációja.

Az egyházak egy része már kifejezte kétségeit aziránt, hogy ez a döntés bölcs volna. Ritka esetnek vagyunk tanúi: az egyházak bölcsebbek, mint az állam.

Minden Idők Legnagyobbja elkezdte a hang finomítását arról beszélve, hogy "a folyamat hosszú lehet és valamiféle etikai oktatás bevezetéséről van szó". Az utóbbi hetekben másodszor változtatja meg eredeti nyilatkozatát. Nincs itt az ideje leszállni a magas trónusról, hőnszeretett vezérünk?

Battonya

Egy falu Magyarországon. A magánvállalkozó, aki a vizet szolgáltatja, elvágta 3000 lakás vízvezetékét, mert a lakók nem tudták kifizetni a szolgáltatást. Most a lakók esővizet gyűjtenek és ivóvízként is használják: biztos út az előbb-utóbb bekövetkező tömeges megbetegedéshez.

OK, a szolgáltatónak - bár módszere barbár - igaza van, senki se követelheti semminek az ingyenes szolgáltatását egy piacgazdaságban.

De ez a kormány bűne és szégyene, amely százmilliárdokat költ bankokra, felesleges vadászgépekre, választások előtti reklámra. A lakosság számottevő részének a legminimálisabb szükségletek megfizetésére sem elég a keresménye.

Tüzijáték

Az aug. 20.-i ünnep neve együtt változik a politikai rendszerek változásával Magyarországon: Szent István napja, a kenyér ünnepe, az alkotmány ünnepe, stb. Egy valami évtizedek óta változatlan: a Budapesti Gellért-hegyen és mindinkább az ország más részein is rendezett tüzijáték. A budapesti tüzijáték ára azonban villámgyorsan nő. Az adófizetők zsebéből pénzkiemelés eszközévé vált. 

A kormány köteles lenne ennek a fontos eseménynek (cirkuszt és kenyeret a népnek!) a költségeit tisztázni az adófizetők előtt, de köp a parlamenti intervenciókra is. Valahogy a közgondolkodás úgy tájékozott, hogy az összeg egymilliárd nagyságrendű.

Namármost, július 4.-e a legjelentősebb ünnep az USA-ban. Publikálták, hogy a központi, Washingtonban rendezett tüzijáték 110000,- USD-be került, ami cca. 30 millió forint. Egy Magyarországnál 1000-szer gazdagabb országban, ahol az ünnepléseket nem tartják kevésbé fontosnak, mint nálunk (cirkuszt és kenyeret, tudják).

Nyugodtan elkönyvelhetjük, hogy a különbséget minden egyes aug. 20.-án kilopják igen-igen titkos célokra.